Formy predaja v odbytových strediskách.

13. června 2009 v 0:17 | SenSei |  Ekonomika
Formy predaja v odbytových strediskách:
Predaj tovaru a výrobkov má v zariadeniach spoločného stravovania tieto formy:
 1. Predaj s obsluhou - najmä v reštauráciách, kaviarňach, vinárňach a pod.,
 2. Samoobslužný predaj - v jedálňach so samoobsluhou, zariadeniach rýchleho občerstvenia a pod.,
 3. Pultový predaj - v bufetoch, výčapoch piva, stánkoch a pod.,
 4. Predaj pomocou automatov - vybrané výrobky, nápoje a jedlá,
 5. Stánkový predaj - na staniciach, kúpaliskách, štadiónoch,
 6. Pochôdzkový predaj - vo vlaku, v lietadle, pri športových akciách a pod.

 1. Predaj s obsluhou:
Predaj podľa jedálneho a nápojového lístka - je u nás najčastejšie používaný spôsob predaja. Hosť má možnosť voľného výberu a samostatnej voľby. Nevýhodou toho systému sú časové straty hostí pri výbere a obsluhujúcich pri zostavovaní jedálneho a nápojového lístka. Rozmanitosť objednávok komplikuje pri zvýšenej prevádzke prácu výrobných zamestnancov.
Predaj podľa menu - jedálny lístok obsahuje ucelenú zostavu pokrmov, doplnenú nápojmi za pevne stanovenú cenu. Na jedálnom lístku môže byť uvedených niekoľko druhov menu, ktoré sa od seba líšia množstvom a druhmi pokrmov i cenou. Tento spôsob predaja má niekoľko výhod: urýchľuje výber pokrmov, menu je zostavené odborníkmi, hosť pozná dopredu výšku účtu. Nevýhodou pre hosťa je to, že väčšinou nie je možné jednotlivé chody v menu meniť.
Skupinový predaj - používa sa pri stravovaní väčších uzavretých spoločností ako sú turistické zájazdy, kurzy, slávnostné hostiny a pod. Predpokladom pre uplatnenie skupinového predaja je objednávateľom dopredu zadaná objednávka. Ku charakteristickým znakom skupinového predaja patrí: jednotné menu pre celú spoločnosť, jednotná doba podávania menu, spoločná úhrada účtu. Z prevádzkových dôvodov je vhodné, aby sa skupinový predaj uskutočňoval oddelene od bežnej prevádzky.
Table d´hôte - je to veľmi stará forma obsluhy, používa sa v reštauračných prevádzkach pri obsluhe turistických skupín, v penziónoch, v kúpeľoch, v rekreačných strediskách, teda tam, kde sa hostia zdržujú dlhšiu dobu. V súčasnosti sa tento spôsob servírovania a predaja stále častejšie uplatňuje v hotelových reštauráciách po celom svete, ale rôznym spôsobom. V pevne stanovenú dobu sa podáva jednotné menu, za ktoré je stanovená pevná jednotná cena, ktorú hosť pred alebo po konzumácií zaplatí. Hosť si voľne vyberá z ponuky studených a teplých jedál vystavených na bufetových stoloch a odnáša si vybrané pokrmy k pripravenému stolu. Obsluhujúci ponúka hosťovi do ceny už započítaný chlieb alebo pečivo a nápoje, ktoré si hosť platí zvlášť.

 1. Samoobslužný predaj:
­
Je založený na deľbe práce. Časť úkonov, ktoré pri individuálnej obsluhe vykonáva obsluhujúci pracovník sa pri samoobsluhe prenáša na spotrebiteľa, časť zabezpečuje technické zariadenie a časť vykonávajú obsluhujúci pracovníci. Na princípe samoobsluhy pracujú zvyčajne zariadenia účelového stravovania, jedálne so samoobsluhou, niektoré zariadenia rýchleho občerstvenia a pod. V odbytovom stredisku so širokým sortimentom teplých jedál je umiestnená výdajná linka. V nej je uložený ponúkaný sortiment jedál a nápojov. Spotrebiteľ prechádza s podnosom pozdĺž výdajnej linky, vyberá si jedlá a nápoje a na konci linky pri pokladnici zaplatí. S ponukou oboznamuje spotrebiteľa technické zariadenie umiestnené na dobre viditeľnom a prístupnom mieste.

 1. Pultový predaj:
Má tie isté črty ako predaj v maloobchodných predajniach. Uplatňuje sa najmä v odbytových strediskách doplnkového stravovania (bufet, predaj pokrmov, občerstvenie). Charakteristické pre predaj cez pult je, že predávaný sortiment pracovníci vydávajú pri predajných pultoch a spotrebitelia si nákup odnášajú. Konzumácia sa uskutočňuje buď mimo odbytového strediska alebo priamo v stredisku pri stoloch v stoji alebo sede. Vyúčtovanie so spotrebiteľom uskutočňuje pracovník za pultom. Pretože tento pracovník manipuluje s jedlami a peniazmi zároveň, je táto forma zúčtovania z hygienického hľadiska nevyhovujúca.

 1. Predaj pomocou automatov:
Je u nás stále málo rozvinutý. V súčasnosti sa vo väčšej miere u nás používajú najmä automaty na teplé a studené nápoje, ale automaty na hotové jedlá sú stále ojedinelé. Automaty pracujú na princípe vhodenia mince a výdaja porcie tovaru. Predajné automaty sa používajú zvyčajne pri predaji doplnkového občerstvenia, napr. teplých a studených nápojov a drobného obchodného tovaru. V zahraničí sa z automatov zostavujú predajné linky, ktoré komplexne uspokojujú dopyt aj po základnom stravovaní. Tieto automaty sú však konštrukčne náročnejšie a umiestňujú sa v odbytových strediskách.

 1. Stánkový (ambulantný) predaj:
Je spojený s predajom mimo podniku pri rôznych príležitostiach napr. kultúrne, športové podujatia, výstavy, veľtrhy, oslavy a pod. Je však náročný na organizačnú a riadiacu prácu.


Vyúčtovanie z hosťom:
Završuje predajnú činnosť. Vykonáva sa podľa organizácie práce z odbytovom stredisku.
V strediskách s obsluhou sa vyúčtovanie s hosťom uskutočňuje:
 1. vystavením účtu,
 2. inkasom.

Účet vystavuje hlavný čašník alebo iný pracovník (majiteľ) pomocou elektronickej registračnej pokladnice.
Inkaso robí hlavný alebo rajónový čašník. V zariadeniach s jednoduchou obsluhou je obvyklé, že hlavný čašník vystaví účet a súčasne inkasuje peniaze. Pracovník, ktorý robí vyúčtovanie musí predložiť hosťovi účet - doklad vyhotovený pokladnicou.
Účet musí obsahovať:
 • názov zariadenia,

 • ­
 • daňový kód pokladnice (pridelí ho daňový úrad),
 • daňové identifikačné číslo podniku (DIČ),
 • identifikačné číslo DPH (IČ DPH - ak je podnik jej platiteľom),
 • poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum vystavenia,
 • druh jedla alebo nápoja,
 • cenu za jednotku množstva (1 porciu),
 • účtovanú sumu spolu,
 • meno účtujúceho čašníka.

Účtujúci čašníci musia mať pri sebe dostatok drobných peňazí na správne vydávanie. Pri platení pri stole vydávajú najprv drobné mince až potom bankovky. Prijaté peniaze zakladajú do peňaženky až po vrátení rozdielu hosťovi. Predchádza sa tak nedorozumeniu, ktoré by mohlo v opačnom prípade nastať. Podľa devízového zákona môžu už v súčasnosti hotely a reštaurácie vykonávať zúčtovanie s hosťom aj v cudzích menách, musia však mať na to technické vybavenie - elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá vykonáva aj kurzoví prepočet. Účtujúci čašník môže požadovať okamžité zaplatenie pri návaloch, slávnostiach, tanečných zábavách a aj vtedy, ak má pochybnosť, či má hosť peniaze.


Vyúčtovanie tržieb a ich odvod:
Tržby za predané výrobky, tovar a ostatné poskytované služby sa musia denne vyúčtovať a zaznamenať do predpísanej evidencie. Všetky zariadenia spoločného stravovania tak ako všetky ostatné podniky, ktorých predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb musia používať od 1. 1. 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu. Môžu používať len typ pokladnice, ktorá má certifikát od príslušného orgánu štátnej skúšobne. Pred zavedením pokladnice do prevádzky ju musí zariadenie nahlásiť na príslušnom daňovom úrade, ktorý jej pridelí (DKP) daňový kód pokladnice zápisom do knihy pokladnice.
Cez registračnú pokladnicu sa musí registrovať celá tržba. Evidencia tržieb sa vedie na základe dennej a mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou pomocou denného a mesačného výkazu obratov osobitne za každú pokladnicu (ak je ich v zariadení viac - napr. v každom odbytovom stredisku). Súčasťou výkazu je páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou.
Denná uzávierka: sa vyhotovuje za tie dni, v ktorých malo zariadenie príjem, v prípade nočných prevádzok zodpovedný pracovník vyhotovuje dennú uzávierku po skončení alebo po striedaní zmien.
Mesačná uzávierka: sa vyhotovuje raz za mesiac, a to najneskôr k prvému dňu nasledujúceho mesiaca. K tomuto dňu sa pripoja do výkazu pásky denných uzávierok a páska mesačnej uzávierky.

Kniha pokladnice a výkaz obratov sa uchovávajú po dobu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Kontrolná páska sa uchováva po dobu 3 rokov (aj na elektronickom nosiči dát). Ak sa pokladnica nemôže použiť pre prerušenie dodávky elektrickej energie alebo pre iný závažný dôvod bez zavinenia zariadenia spoločného stravovania, zodpovedný pracovník zaznamená túto skutočnosť v knihe pokladnice. V každom prípade však hosťovi musí vystaviť účet - doklad o predaji ("paragón"), a to ručným spôsobom. Údaje z ručne vystavených paragónov môže dodatočne nablokovať do pokladnice, ktorá bola mimo prevádzky.
V súvislosti s prudkým rozvojom výpočtovej techniky sa v súčasnosti v mnohých zariadeniach spoločného stravovania používajú špeciálne registračné pokladnice na báze osobného počítača. ­
Tieto pokladnice majú upravenú klávesnicu - je na nej označený druh jedla alebo nápoja, pokladnica zvláda najmä tieto funkcie:
 • prihlásenie čašníka,
 • otvorenie účtu jednotlivých stolov príp. jednotlivých hostí,
 • prevod otvoreného účtu z jedného stola na druhý (hostia si často presadávajú),
 • prevody či rýchlo klávesy pre urýchlenie objednávky čašníkom,
 • prezretie otvorených i zaplatených účtov hostí,
 • možnosť platenia v hotovosti, na faktúru, kreditnou kartou a pod.,
 • vykonanie kvalitnej uzávierky - rozdelenie tržieb podľa jednotlivých čašníkov, celkový prehľad tržieb, prípadne storno po zaplatení, prehľad tržieb podľa jednotlivých stredísk (kuchyňa, výčap) a pod.

V súvislosti so zavedením eura (predpoklad 1. 1. 2009) budú musieť urobiť príslušné opatrenia aj všetky zariadenia spoločného stravovania, hotely a pod. Ceny sa budú v prechodnom období uvádzať v Sk a EUR a po zavedení eura opačne EUR a Sk - výsledkom bude označovanie jedného druhu tovaru alebo služby v dvoch menách. Aj v gastronomických a hotelových zariadeniach si to vyžiada zavedenie elektronických registračných pokladníc, ktoré budú evidovať 2 druhy meny, účtovníctvo sa bude viesť v dvoch menách a pod...
Pracovníci poverený inkasom odovzdávajú a vyúčtujú tržbu spôsobom, ktorý si zariadenie SS určí samo v stanovenom čase. Odovzdanie peňazí sa robí písomne na základe podpisu o odovzdaní a prevzatí na určenom tlačive.
Zodpovedný pracovník musí zabezpečiť denný odvod tržby v určenom čase na účet v banke. Hotovosť, ktorá v pokladnici zostane nesmie prekročiť pokladničný limit. Pracovník, ktorý tržby odvádza, musí bankovky a mince roztriediť, urovnať podľa hodnôt a zapísať do dokladu - pokladničnej zloženky banky.
 


Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.